fbpx
Emerging Trends Advisors ประกาศสำคัญ! Emerging Trends Advisors การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ อ่านตอนนี้

Level 18, Park Ventures Ecoplex,
57 Wireless Road, Bangkok,
Thailand 10330

คำแนะนำการขอสัญชาติไทยแบบทีละขั้นตอน:
ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสชาวไทย

กฎหมายคนเข้าเมืองในประเทศไทยเป็นเส้นทางเร่งด่วนสู่การเป็นพลเมืองสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประเทศผ่านการแต่งงาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสมัครเป็นคนสัญชาติไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยเป็นระยะเวลาห้าปี

ชายชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยเป็นประเภทที่มีมากที่สุดที่อาจมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทย แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ทราบว่าข้อกำหนดแท้จริงแล้วมีน้อยกว่าที่พวกเขาคาดการณ์ไว้เสียอีก 

หนทางนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคน (แม้ว่าคุณจะแต่งงานแล้ว) อย่างไรก็ตามหากประเด็นทั้งหมดต่อไปนี้ตรงกันกับคุณลักษณะของคุณ หรือแม้อาจเป็นบางส่วนตลอดทั้งกระบวนการ นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทยของคุณ

 • คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปีโดยใช้วีซ่า การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย;
 • คุณมีใบอนุญาตทำงานติดต่อกันเป็นเวลาสามปีจากนายจ้างชาวไทย;
 • คุณมีรายได้ขั้นต่ำ 40,000 บาทต่อเดือนและต้องจ่ายภาษีตลอดระยะเวลาสามปี
  รายได้; และ,
 • คุณแต่งงานกับคนสัญชาติไทย.

หมายเหตุ: หากไม่มีสิ่งใดที่กล่าวมาข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณ บทความนี้ไม่สามารถใช้กับคุณได้ กฎหมายไทยในปัจจุบันไม่ได้เปิดรับการขอสัญชาติไทยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย

ขั้นตอนที่หนึ่ง: สิ่งที่กฎหมายระบุไว้

พระราชบัญญัติสัญชาติไทย (2551) ระบุว่า:

ส่วนที่ 10:

คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้:

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายไทยกำหนดและตามกฎหมายที่เขามีสัญชาติ;
 2. มีพฤติกรรมที่ดี;
 3. มีอาชีพประจำ;
 4. มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จนถึงวันยื่นขอแปลงสัญชาติ;
 5. รู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในข้อบังคับ

 ส่วนที่ 11:

บทบัญญัติมาตรา 10 (4) และ (5) จะไม่ใช้บังคับหากผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย;

(4)   เป็นสามีของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

ทำความเข้าใจกับการแปรญัตติ

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสัญชาติไทยในปี 2551 ได้เปิดทางให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ชายชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทย รายละเอียดสำคัญมีการระบุไว้ในส่วนที่ 11 ของพระราชบัญญัติข้างต้นและในภาษาโดยทั่วไปหมายถึง:

 • การที่ต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป – ดังนั้นคุณจะมีสิทธิ์หลังจากอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาสามปี
 • คุณได้รับการยกเว้นจากการร้องเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญพระบารมี 

แม้ว่าส่วนที่ 11 หมายถึงความต้องการในการใช้ภาษาไทย แต่ในทางปฏิบัติหมายถึงในส่วนการร้องเพลงนี้ไม่ได้ใช้กับผู้ที่แต่งงานกับคนไทย การพูดภาษาไทยนั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผลทางคะแนนทดสอบและจะใช้เพื่อเพิ่มคะแนนโดยรวมของคุณซึ่งจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของคุณเอง

ขั้นตอนที่สอง: ระบบคะแนนและเอกสาร

มันคุ้มค่าที่คุณจะทำความคุ้นเคยกับหัวข้อต่างๆ แต่คะแนนกว้างๆที่ควรทราบก็คือคุณจะต้องทำคะแนนให้ได้ 50 จาก 100 คะแนน เพื่อให้สามารถสมัครขอสัญชาติได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร (สูงสุด 25 คะแนน))
  ◦ อายุ (10 คะแนน))
  ◦ 
  การศึกษา (15 คะแนน)
  ◦ 
  ความปลอดภัยของอาชีพ (25 คะแนน)
 • ระยะเวลาของทะเบียนราษฎร – เช่น ระยะเวลาในทะเบียนบ้าน (20 คะแนน)
 • ความสามารถทางภาษาไทย (15 คะแนน)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย (10 คะแนน)
 • บุคลิกภาพ ลักษณะ และท่าทาง (5 คะแนน)

Tabien Baan (ในภาษาอังกฤษ, สมุดทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนครอบครัว) เป็นหนังสือที่มีรายละเอียดของทุกคนที่อาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ระบุในประเทศไทย มันเป็นเอกสารสำคัญสำหรับคนไทยที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชายที่มีอายุถึงเกณฑ์ ฯลฯ

อ่านวิธีการจัดโครงสร้างของคะแนน เห็นได้ชัดว่าระบบได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นพลเมืองของผู้ที่ทำงานเต็มเวลาในประเทศไทย มีการรับเงินเดือนที่สมเหตุสมผลและมีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา

ระบบนี้ยังให้รางวัลแก่คุณตามระยะเวลาที่ได้อยู่ในประเทศไทย เช่นเดียวกับความสามารถในการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของคุณ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

ทำงานที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลาสามปี แต่งงาน และรับเงินเดือนขั้นต่ำในขณะที่ยื่นสมัครขอสัญชาติไทยนั้นยังไม่เพียงพอ

ดังนั้น คนที่อ่านข้อความนี้อาจยังไม่สามารถสมัครได้ แต่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้กับตัวเองในการสมัครในอนาคตข้างหน้าไม่ช้าก็เร็ว

เอกสารส่วนใหญ่ที่ต้องการ (หนังสือเดินทาง, ภาพถ่าย, ใบรับรองการแต่งงาน ฯลฯ) ซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมา เอกสารที่ต้องการทั้งหมดทุกรายการที่จำเป็นสำหรับการสมัครของคุณมีดังนี้: 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีรายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอสัญชาติไทย ซึ่งคุณจะต้องใช้อ้างอิงที่สำนักงานการแปลงสัญชาติของสำนักงานตำรวจสันติบาล

 • ห้า (5) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว* พร้อมทุกหน้าที่มีข้อมูลที่บันทึกไว้;
 • ห้า (5) สำเนาใบรับรองการอยู่อาศัย พร้อมหน้าทุกหน้าที่มีข้อมูลการลงทะเบียน;
 • ห้า (5) สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล);
 • ห้า (5) สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับทั้งครอบครัว (ผู้สมัคร คู่ครอง และลูกๆ);
 • ห้า (5) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร รวมถึงหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล);
 • สิบสอง (12) รูปถ่าย (2 x 2.5 นิ้ว) แสดงผู้สมัครแต่งกายสุภาพ (เพศชายสวมสูท เนคไท และเพศหญิงแต่งกายอย่างเหมาะสม);
 • ห้า (5) สำเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาไทยในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ);
 • หลักฐานการฝากเงินในธนาคาร ที่มีใบรับรองจากธนาคารว่ามีการฝากเงินแล้ว (ไม่ควรน้อยกว่า 80,000 บาท);
 • หลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศล (ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และเงินนี้ควรเป็นการบริจาคมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และไม่เป็นการกระทำเพียงเพื่อสนับสนุนการสมัครขอสัญชาติ);
 • หลักฐานการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91) สำหรับผู้สมัครในช่วงสามปีที่ผ่านมา สิ่งนี้จะต้องได้รับการรับรองและประทับตราโดยกรมสรรพากร โปรดทราบว่าหากมีการยื่นขอสัญชาติตอนต้นปีคุณต้องมี ภงด. 91 สำหรับปีที่แล้วเพิ่งสิ้นสุดลงไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ;
 • หนึ่ง (1) สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท สำหรับสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ที่ผู้สมัครทำงานอยู่ เช่น หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น, ใบรับรองการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง;
 • สำเนาภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) สำหรับสามปีก่อนหน้า ในกรณีที่ผู้สมัครมีหุ้นในบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน โปรดทราบว่าหากใบสมัครทำเมื่อตอนต้นปี คุณต้องรอจนถึงราวเดือนมีนาคมเพื่อรับ ภ.ง.ด.50 สำหรับปีที่แล้ว;
 • จดหมายการจ้างงานที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัคร โดยมีใบอนุญาตทำงานและเงินเดือน มีการยื่นภาษีสำหรับปีที่ยื่นคำขอ จาก บริษัทที่ผู้สมัครทำงานอยู่ จดหมายจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจในบริษัทนั้นๆ;
 • สอง (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือคนต่างด้าวของคู่สมรส;
 • หนึ่ง (1) สำเนาสูติบัตรของเด็ก หากผู้สมัครเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพื่อยื่นด้วย;
 • หลักฐานการศึกษาสำหรับเด็กแต่ละคน;
 • หนึ่ง (1) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านจาก สอง (2) คนไทยที่สามารถรับรองพฤติกรรมและทรัพย์สินของผู้สมัคร (คนเหล่านี้ต้องไม่เป็นญาติของผู้สมัคร);
 • ใบรับรองอายุตามกฎหมาย ตามกฎหมายในประเทศของผู้สมัคร (รับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของคุณ)

หมายเหตุ: รายละเอียดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรและสามารถทำตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

สำหรับผู้ที่มีกลยุทธ์เกี่ยวกับวิธีการสมัคร; อย่างไรก็ตามมีเคล็ดลับและกลวิธีที่มีประโยชน์บางประการ เพื่อเพิ่มคะแนนของคุณให้มีคุณสมบัติในการได้สัญชาติไทย 

ดูคำแนะนำด้านล่าง การได้รับสิ่งเหล่านี้ในเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้เพิ่มคะแนน 28 ถึง 36 คะแนนให้กับคะแนนรวมของคุณ:

ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง

เรียนรู้พื้นฐานพลเมืองไทย

ส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองในอนาคต คือ การรู้บางสิ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศและสัญลักษณ์นิยมต่างๆ ผู้สมัครจะได้รับคะแนนสูงสุด 10 คะแนนสำหรับการตอบคำถามแบบเลือกตอบในภาษาไทย ในประเด็นต่างๆตั้งแต่มีจำนวนจังหวัดกี่จังหวัด จนถึงรายละเอียดธงชาติไทย – ดังนั้นการวิจัยและมีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตและวัฒนธรรมไทยเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น

เรียนรู้การสนทนาภาษาไทย

หากคะแนนของคุณจากระดับการศึกษาและเงินเดือนถูกดึงลงมา การมีความเข้าใจในระดับที่เหมาะสมและความสามารถในการพูดจะช่วยเพิ่มคะแนนรวมของคุณอีก 8 คะแนน ความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาไทย หมายความว่าคุณสามารถสนทนากับตำรวจในแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปที่จะต้องดำเนินการ (ดูขั้นตอนที่สาม) ความสามารถในการพูดคุยเกี่ยวกับตัวคุณเองอย่างมั่นใจ เกี่ยวกับประวัติของคุณและเหตุผลที่คุณต้องการสมัครเป็นพลเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสบการณ์การสมัครที่ราบรื่นของคุณ 

เรียนรู้มารยาทไทย

นี่เป็นสิ่งที่ยากกว่าในการทำคะแนน และการให้คะแนนเหล่านี้โดย กองตำรวจสันติบาล เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิสัย แต่“ บุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ และกิริยาท่าทาง คำพูด มารยาทไทย ทัศนคติต่อประเทศไทย วัฒนธรรม และพิธีกรรมไทย” จะทำให้คุณได้รับอีก 5 คะแนน 

สมัครตอนที่มีอายุที่เหมาะสม

ผู้สมัครที่อายุน้อยกว่าจะมีคะแนนน้อยกว่าในวัยกลางคน ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะได้รับคะแนนน้อยลง ดังนั้นอายุที่เหมาะสมในการสมัครคืออยู่ระหว่าง 40 และ 50 และจะได้รับ 10 คะแนนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมาอายุอยู่ระหว่างนี้ 

แน่นอนว่ารูปการณ์ของทุกคนจะแตกต่างกัน แต่การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเหล่านี้สามารถนำใบสมัครของคุณไปสู่คะแนนที่เพียงพอสำหรับการยอมรับ และคำตัดสินในการให้สัญชาติไทย 

นอกเหนือจากการเพิ่มคะแนนของคุณให้มากที่สุดแล้ว เรายังมีเคล็ดลับด้านล่างซึ่งหมายความว่าใบสมัครของคุณจะได้รับการยอมรับตั้งแต่ครั้งแรก:

บริจาคเพื่อการกุศล

กองตำรวจสันติบาล ต้องการที่จะเห็นว่าคุณมีประวัติยืนยันการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านการกุศล ห้าพันบาทต่อปีของการให้ของขวัญนี้คือหมายเลขแห่งเวทย์มนตร์ ดังนั้น ต้องให้แน่ใจว่าคุณมีใบเสร็จรับเงินของคุณจากการบริจาคที่ผ่านมา (หรือเริ่มทำบางอย่างล่วงหน้าก่อนการสมัคร – การบริจาคครั้งเดียวของ 5,000 บาทก็ดีเช่นกัน ตราบใดที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้า)กองตำรวจสันติบาล จะไม่ชอบใจหากคุณเพิ่งบริจาคเงินเพียงเพื่อการสมัครขอสัญชาติ ดังนั้นหลักฐานใดๆที่แสดงว่าการบริจาคนั้นได้กระทำ ‘เมื่อเร็วๆนี้’ จะไม่จบลงได้ดีกับพวกเขา

จดหมายธนาคารที่ส่งถึง กองตำรวจสันติบาล

ใบสมัครของคุณจะต้องมีการตรวจสอบจำนวนเงิน 80,000 บาทซึ่งฝากในบัญชีธนาคารไทย ในเวลาที่สมัครและตรวจสอบโดยธนาคารของคุณ ธนาคารส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการเขียนจดหมายเพื่อตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับการแต่งงาน หรือวีซ่าเกษียณอายุ และอาจจะมีแบบจดหมายฟอร์มสำหรับการตรวจสอบนี้ 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนาคารของคุณไม่ได้ใช้แบบฟอร์มนี้ และส่งจดหมายธนาคารไปที่กองตำรวจสันติบาลแทน

การเลือกชื่อไทย

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ คุณจะต้องเลือกชื่อภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์

พยานคนไทยสองคน

เป็นเรื่องง่ายๆ แต่คุณจะต้องมีคนไทยสองคนที่รู้จักคุณมาที่กองตำรวจสันติบาล และรับรองภูมิหลังของคุณ สิ่งนี้จะต้องทำก่อนที่ชุดการสมัครจะทำการสรุปและส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนที่สาม: การสมัครเพื่อขอสัญชาติไทยของคุณ

กองตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

เช่นเดียวกับคนอื่นๆทุกคนที่สมัครขอสัญชาติไทย ในความเป็นจริงก็คือ กรุงเทพฯเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด และมักจะเป็นสถานที่เดียวที่จะทำการขอสัญชาติได้ 

หากคุณมักจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและมีการลงทะเบียนของคุณที่นั่น และภรรยาของคุณมีการลงทะเบียนที่บ้านของเธอ – ทะเบียนบ้าน – และบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่อยู่เดียวกันในกรุงเทพฯ ต้องยื่นใบสมัครทั้งหมดที่กองตำรวจสันติบาล ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บนถนนพระราม 1

หมายเหตุ: หากคุณอาศัยอยู่นอกกรุงเทพและจดทะเบียนในจังหวัดอื่นคุณต้องยื่นใบสมัครที่แผนกท้องถิ่นของ กองตำรวจสันติบาล ในจังหวัดนั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่อาจเป็นเชียงใหม่และภูเก็ต การสมัครผ่านสำนักงานกองตำรวจสันติบาลในระดับภูมิภาคนั้นจะไม่ใช่การเริ่มต้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในท้องที่เหล่านั้นไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือมีความพร้อมในการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การหาเพื่อนที่จะให้ชื่อของคุณติดอยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ กองตำรวจสันติบาลในกรุงเทพรู้ถึงความท้าทายในการสมัครจากที่อื่น ดังนั้น พวกเขาไม่สนใจว่าคุณได้ย้ายการลงทะเบียนของคุณไปยังกรุงเทพฯเพียงเพื่อการสมัคร

การประชุมครั้งแรกกับ กองตำรวจสันติบาลไทย 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีของคุณจะกำหนดเวลานัด และคุณ และคู่สมรสของคุณควรมาพร้อมหน้ากัน ปกติการประชุมจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ครั้งแรกกับเจ้าหน้าที่คดีของคุณ ตามด้วยการประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะถามเกี่ยวกับความตั้งใจของคุณอย่างเป็นทางการ และให้คำถามแบบปรนัยกับคุณ

กระบวนการมักเริ่มต้นจากการถามคำถามมาตรฐานเกี่ยวกับตัวคุณ ภูมิหลัง การจ้างงานในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของคุณ พวกเขาจะตรวจสอบเอกสารของคุณ และสำหรับการจัดสรรคะแนน (อายุ, การศึกษา, ฯลฯ ) ที่ไม่ได้ใช้ดุลยพินิจจะดำเนินการ จะมีการตรวจสอบเอกสารจำนวนมาก ขอให้คุณเซ็นรับรองสำเนาเอกสารและใบสมัครอย่างเป็นทางการของทางการซึ่งพวกเขาจะพิมพ์ให้คุณ

เจ้าหน้าที่คดีเบื้องต้นอาจใช้โอกาสนี้ในการสัมภาษณ์แบบ “จำลอง” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สมัคร – ไม่เพียงแต่เป็นคำถามหลายคำถามที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของเขาจะถาม แต่เป็นคำถามเมื่อคุณพบกับ NIA – National Intelligence Agency  (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ) และกระทรวงมหาดไทยด้วย

จากนั้นคุณจะถูกขอให้ขึ้นไปชั้นบนของ กองตำรวจสันติบาล เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่อาวุโส

จะถามคำถามที่คล้ายกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิหลัง และสถานะปัจจุบันของคุณ ทั้งส่วนตัวและแบบมืออาชีพ จะให้แบบทดสอบพลเมืองแบบปรนัยและการประเมินความสามารถทางภาษาไทยของคุณ (การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมถึงลักษณะและบุคลิกภาพทั่วไป

ลายนิ้วมือจะถูกเก็บไว้และคุณจะถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท ณ จุดนี้

ส่วนใหญ่การสัมภาษณ์เหล่านี้มีความเป็นมิตรมาก และเจ้าหน้าที่มักจะส่งเสริมให้ผู้คนประสบความสำเร็จ ซึ่งถ้าคุณได้มาไกลขนาดนี้ เจ้าหน้าที่โดยทั่วไปจะมั่นใจว่าการสมัครของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดกระบวนการที่เหลือในหน่วยงานอื่นๆ 

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครที่ความสามารถทางภาษาไทยของพวกเขายังไม่แข็งแกร่งพอ เจ้าหน้าที่มักจะขอให้คุณฝึกฝนต่อไปเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการได้ดีขึ้น

ในตอนท้ายของการประชุมคุณ คุณจะถูกแจ้งให้คาดหวังว่าจะมีการโทรกลับมาภายใน 3 ถึง 4 สัปดาห์ สำหรับการประชุมกับ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ : National Intelligence Agency (NIA) 

การรับรองจากหน่วยงานราชการไทย

คุณจะได้รับซองจดหมายจากกองตำรวจสันติบาล ซึ่งคุณต้องนำไปให้หน่วยงานต่างๆในกรุงเทพฯ เพื่อการตรวจสอบหลายปัจจัย โดยอาจรวมจดหมายถึง:

 • การขอตรวจสอบคนเข้าเมืองเรื่องสถานะการอยู่อาศัยถาวรของคุณ (ถ้ามี)
 • สำนักงานเขตของคุณยืนยันการแต่งงาน เปลี่ยนชื่อ (เป็นชื่อไทยของคุณ)

 • สถานทูตของคุณจะต้องตรวจสอบรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ รวมทั้งจดหมายแสดง “เจตนา” ของคุณ เพื่อยกเลิกสัญชาติเดิมของคุณเมื่อได้รับสัญชาติไทย

หน่วยงานเหล่านี้จะถูกขอให้ส่งคำตอบทางไปรษณีย์กลับไปยัง กองตำรวจสันติบาล หรือในบางกรณีพวกเขาจะขอให้คุณส่งคืนด้วยตนเอง

กองตำรวจสันติบาลจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (ภาษี, วีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน) เพื่อตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วันและหลังจากการตรวจสอบใบสมัครของคุณและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว จะถูกส่งมอบให้กับกรมการปกครอง (DoPA) ที่กระทรวงมหาดไทย

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (NIA)

ภายใน 3 ถึง 4 สัปดาห์ของการประชุมครั้งแรกกับกองตำรวจสันติบาล การสัมภาษณ์อีกครั้งจะถูกจัดขึ้นกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

สถานที่นัดพบดดยปกติจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั่วไปใกล้กับใจกลางเมืองในกรุงเทพฯ และอีกครั้ง คุณจะถูกขอให้นำเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครตอนต้นมาด้วย และคำถามส่วนใหญ่ที่เคยถามจะถูกถามอีกครั้ง 

ผู้สมัครส่วนใหญ่อาจพบว่านี่เป็นประสบการณ์แปลกๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องการรักษาความ ‘เป็นทางการ แต่ไม่เป็นทางการ’ มันเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างสั้นเกี่ยวกับภูมิหลังของคุณอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะสานต่อเหตุผลที่คุณต้องการสัญชาติไทย เหตุผลที่ดีที่สุด เหล่านี้รวมถึง:

 • ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน;
 • มีสิทธิ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ
 •  ทำไปด้วยความจำเป็นในการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ NIA จะสอบถามเกี่ยวกับเงินเดือนและทรัพย์สินด้วย มันอาจจะดีที่สุดที่จะแสดงความซื่อสัตย์ที่นี่ เพราะในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้สมัครไม่ต้องเป็นภาระของรัฐ

การสัมภาษณ์โดยตำรวจท้องที่

ภายในระยะเวลา 90 วันแรกนี้ คุณจะต้องนัดหมายเวลาที่สถานีตำรวจท้องที่ในเขตที่คุณลงทะเบียนไว้ ที่นี่ตำรวจจะทำการสัมภาษณ์คุณอีกครั้ง โดยถามคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ และสถานการณ์ทางครอบครัวของคุณ ซึ่งพวกเขาจะพิมพ์รายงานและส่งกลับไปที่สำนักงานใหญ่กองตำรวจสันติบาล เพื่อแนบเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครของคุณ

ขั้นตอนที่สี่: การดำเนินการกับกระทรวงมหาดไทย

หลังจากการประชุมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ใบสมัครของคุณจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (DoPA) ที่กระทรวงมหาดไทย

ในขั้นตอนนี้ จะมีการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใบสมัครนั้นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัญชาติหรือไม่ และกฎระเบียบกระทรวง และการตีความใดๆที่มีความเกี่ยวข้อง

None of this process will be communicated with you, unless as sometimes can happen, DoPA finds a slight discrepancy or issue with

ทำงานต่อไปในขณะที่ใบสมัครของคุณได้รับการดำเนินการ

สิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้สมัครดูมีความเป็นไปได้มากขึ้น คือ เรื่องใบอนุญาตทำงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้สมัครที่ต้องการสมัครขอสัญชาติไทยทราบว่า พวกเขาจะต้องอยู่ในประเทศไทยเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานติดต่อกันเป็นเวลาสามปี และขอขยายเวลาการพำนักก่อนที่พวกเขาจะมีสิทธิ์สมัคร

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำการสมัครแล้วและใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับจากกองตำรวจสันติบาล นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าคุณควรจะยังคงมีคุณสมบัตินั้นๆอยู่ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินการ และขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณจะประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา

นี่มีสาเหตุมาจากในระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์ คุณสามารถขอใบรับรองการแต่งงาน วีซ่า และใบอนุญาตทำงานโดยเจ้าหน้าที่ และในบางกรณีที่อาจเป็นไปได้ยาก DOPA และกระทรวงมหาดไทยอาจพบความแตกต่างเล็กน้อยในใบสมัครที่ส่งโดยกองตำรวจสันติบาล ซึ่งในกรณีนี้จะต้องส่งแบบฟอร์มทางเทคนิคอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้คุณมีสิทธิ์เต็มที่ในขณะที่ส่งใบสมัครอีกครั้ง

การสัมภาษณ์ BoRA / DoPA / กระทรวงมหาดไทยครั้งสุดท้าย

ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเตือนจากสำนักบริหารการลงทะเบียน หรือ ‘BoRA’ ผ่านทางกองตำรวจสันติบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงรัฐบาลในวันนั้นด้วย คุณจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย กับคณะกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งจะพิจารณาคำขอทั้งหมดอย่างเป็นทางการ แล้วเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เวลามาตรฐานในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการนี้ มักจะมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมีคำอธิบายเพียงเล็กน้อยว่าทำไมแต่ละคนถึงต้องรอในระยะเวลาที่แตกต่างกัน

การแจ้งเตือนจาก DoPA จะมาพร้อมกับรายการเอกสารที่คุณต้องนำไปสัมภาษณ์ ซึ่งหมายถึงเอกสารระบุตัวตน หนังสือเดินทาง วีซ่า และการลงทะเบียน ที่คุณมีในประเทศไทยทุกชิ้น

ผู้สมัครทุกคนที่ขอสัญชาติไทย จะได้รับการสัมภาษณ์ในห้องประชุมโดยคณะกรรมการ ซึ่งอาจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 20 ถึง 40 คนจากหน่วยงานต่างๆ (ตามที่กำหนดให้แสดงภายใต้กฎหมายสัญชาติไทย) บรรยากาศเป็นทางการ แต่ทุกคนเป็นมิตรและสุภาพ

ในตอนนี้ คุณควรมีความเชี่ยวชาญในหลายๆคำถามที่จะถูกถาม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ภูมิหลัง และความสัมพันธ์ของคุณ คุณอาจถูกถามอีกครั้งว่าทำไมคุณต้องการที่จะได้สัญชาติไทยและเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ

เนื่องจากการสมัครนี้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานกับคู่สมรสชาวไทย ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นจากการร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี

FINAL STEP: OBTAINING YOUR NEW THAI ID CARD

Following the BoRA interview, there can be another long gap of a few months to a year or more.

The BoRA committee will make a formal submission to the Minister of Interior to approve the application, which then must also be countersigned by HM the King before it can be published in the Royal Gazette.

Following this, applicants will also need to undergo a formal citizenship swearing-in ceremony at Special Branch headquarters. At this point, you will need a naturalisation certificate along with certified copies of the announcement in the Royal Gazette.

With all of this in hand, you can then go to the district office. It will be likely the case that you will need to schedule a meeting with the appropriate person there, where they will again check all the required documents from you, and where they can move your yellow Tabien Baan registration to the blue Tabien Baan. Following this, you will be able to move over to the Thai ID counter to have your new Thai ID issued.

We hope this information guide was informative for you. If you have any more specific concerns or questions, please do not hesitate to contact our consultants at ETA for free advice. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างและสมาชิกในทีมของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า