Emerging Trends Advisors ประกาศสำคัญ! Emerging Trends Advisors การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ อ่านตอนนี้

Level 18, Park Ventures Ecoplex,
57 Wireless Road, Bangkok,
Thailand 10330

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ที่เขียนลงบนหน้าเว็บจะใช้เพื่อจัดการการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เขียนไว้ที่นี่ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อไดข้อหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์

ผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Emerging Trends Advisors และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

คุณจะได้รับใบอนุญาตที่มีการจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

 1. ข้อจำกัด

คุณจะมีข้อจำกัดโดยเฉพาะจากสิ่งทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • การเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆในสื่ออื่นไดก็ตาม;
 • การขาย การให้ช่วงต่อ และ/หรือการกระทำโดยใช้เนื้อหาเว็บไซต์ใดๆในเชิงพาณิชย์
 • การนำออกไปแสดงต่อสาธารณะ และ/หรือแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ
 • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์;
 • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน
 • การใช้เว็บไซต์นี้อย่างขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในทางใดทางหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือต่อบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ;
 • การมีส่วนร่วมในการขุดคุ้ยข้อมูล การเก็บเกี่ยวข้อมูล การดึงข้อมูล หรือการกระทำอื่นไดที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้;
 • การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาด

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้จะถูกจำกัดการเข้าถึงของคุณ และ Emerging Trends Advisors อาจเพิ่มเติมการจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาตามดุลพินิจ ID ผู้ใช้งานและรหัสผ่านใดๆที่คุณอาจได้รับจากเว็บไซต์นี้จะถือเป็นความลับและคุณต้องรักษาความลับนี้ไว้เช่นกัน

 1. เนื้อหาของคุณ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเว็บไซต์เหล่านี้ “เนื้อหาของคุณ” หมายถึง เสียง ข้อความวิดีโอ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์ ด้วยการแสดงเนื้อหาของคุณนี้ แสดงว่าคุณอนุญาตให้ Emerging Trends Advisors ซึ่งไม่ได้ผูกขาด ไม่สามารถยกเลิกได้ทั่วโลก การใช้ใบอนุญาตย่อย ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ ทำการแปลและแจกจ่ายโดยใช้สื่อใดๆ และสื่อทั้งหมด

เนื้อหาของคุณจะต้องเป็นของคุณเองและจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ Emerging Trends Advisors ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้ได้ลงเนื้อหา “ตามสภาพเดิม” โดยอาจมีความผิดพลาดเดิมทั้งหมดอยู่ และ Emerging Trends Advisors จะไม่แสดงการรับรองหรือการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้จะไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ที่สามารถถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่คุณ

 1. การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใด Emerging Trends Advisors หรือเจ้าหน้าที่คนใด กรรมการและพนักงาน จะไม่มีการรับผิดต่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบดังกล่าวภายใต้สัญญาหรือไม่ Emerging Trends Advisors รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดทางอ้อม ผลจากการกระทำ หรือความรับผิดชอบเฉพาะใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Emerging Trends Advisors อย่างเต็มจำนวนไม่ว่าจากและต่อหนี้สินใดๆและ/หรือทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ความต้องการ ผลจากการกระทำ ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทางที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้

 1. การเป็นโมฆะ

หากพบว่ารายละเอียดของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกลบออกไปโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆที่เหลืออยู่ในที่นี้

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Emerging Trends Advisors ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร และในการใช้เว็บไซต์นี้คุณจะต้องกลับมาอ่านทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ

 1. การมอบหมาย

Emerging Trends Advisors ได้รับอนุญาตให้ทำการมอบหมาย การโอน และการรับช่วงสิทธิ์ของตนและ/หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนใดๆ อย่างไรก็ตามคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนหรือทำสัญญาช่วงต่อใดๆของสิทธิ์ และ/หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Emerging Trends Advisors และคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมด

 1. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณสามารถยื่นเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ